SDH Smrkovec

Založení sboru a historie

Sbor dobrovolných hasičů ve Smrkovci vznikl na základě nařízení okresního úřadu ve Strakonicích. Na 6. ledna 1936 svolal tehdejší starosta obce František Pajer schůzi obecního zastupitelstva, které se usneslo na zřízení sboru. V návaznosti na toto rozhodnutí byla na 19. ledna 1936 do hostince pana Václava Beneše svolána ustavující valná hromada. Té se zúčastnilo 22 členů činných, zbylí občané obce byli přispívající. Valnou hromadu zahájil starosta obce František Pajer a dále promluvili přítomní činovníci hasičské župy (župní jednatel Josef Novák z Horažďovic, župní náčelník Karel Ladman z Hradešic, župní podnáčelník Bohdan Kohout z Horažďovic a župní pokladník Josef Anton ze Zářečí). Poté následovala volba funkcionářů sboru aklamací. První funkcionáři sboru byli následující:

starosta sboru

František Pajer

náčelník

Bohuslav Jungr

podnáčelník

Vojtěch Votýpka

pokladník

František Otec

vzdělavatel

Václav Jungr

členové výboru

Josef Jůda, František Němec, František Straka

náhradníci

František Otec, Václav Hlaváč, Vojtěch Vopalecký

přehlížitelé účtů

František Chaluš, Josef Beneš, Josef Straka

rozhodčí soud

Antonín Mertl, Václav Beneš, Matěj Štěpáník

samaritán

Václav Otec

samaritská stráž

Václav Vopalecký

 

Na první výborové schůzi 19. ledna 1936 byl zvolen Václav Hlaváč jednatelem. Na druhé valné hromadě 26. ledna 1936 byly stanoveny členské příspěvky ve výši 5 Kčs a místnost v hostinci u pana Václava Beneše byla zvolena za spolkovou místnost.

Důležitým mezníkem v historii sboru se stal rok 1938, kdy sbor získal motorovou stříkačku. Dne
6. března 1938 se na společné schůzi obecního zastupitelstva a výboru sboru projednával nákup nové stříkačky. Po rušné debatě bylo všemi hlasy obecního zastupitelstva usneseno, že bude zakoupena nová motorová stříkačka s příslušenstvím od firmy továrníka Bohumila Máry z Poděbrad. Cena byla sjednána ve výši 27.000 Kčs. Na 10. července 1938 pak bylo naplánováno slavnostní předání stříkačky sboru a její vysvěcení.

Činnost sboru byla na podzim roku 1938 omezena mobilizací a vůbec celá válečná léta nebyla pro sbor jednoduchá. I přes nepříznivou situaci dokázali členové sboru zpříjemnit život sobě i spoluobčanům pořádáním tanečních zábav a divadelních představení. Po skončení války nastalo oživení jak v životě obce, tak v životě sboru. Pokračovalo se v tradičním každoročním pořádání hasičského plesu, který se konal v místním hostinci.

Na počátku 50. let si sbor pořídil nové pracovní obleky a vybavil se i novými hadicemi. Další činnost sboru však byla slabá. Totéž platí i pro léta šedesátá. Koncem 60. let se pak začala rozbíhat brigádnická činnost. Členové chodili pomáhat při sběru brambor místnímu JZD. Začali také zvelebovat hasičskou zbrojnici, když v roce 1968 opravili strop a pořídili nová vrata.

V roce 1971 si sbor připomenul 35 let od založení a uspořádal slavnost spolu s okrskovou soutěží. Významným rokem byl i rok 1973, kdy byla zahájena výstavba prodejny a hasičské zbrojnice. Stavba byla podle očekávání dokončena již na konci roku, a tak mohla být výroční členská schůze v roce 1974 uspořádána již v nové zasedací místnosti za hojné účasti členů sboru i občanů obce. Při této příležitosti byli předsedou MNV Josefem Vlkem oceněni zakládající členové sboru: František Otec
č.p. 31, Václav Vopalecký č.p. 29, Karel Voska č.p. 35 a Josef Hlaváč č.p. 30. V 70. letech se také zakládaly další tradice, a to oslava MDŽ a oslava dne dětí. V roce 1975 došlo k založení družstva mladých požárníků, které v příštích šesti letech šířilo slávu našeho sboru na celém okrese. V následujícím roce byla také obnovena tradice pořádání plesů našeho sboru, nikoli však ve Smrkovci, ale v novém kulturním domě, který byl vybudován v Hradešicích. V roce 1977 začala výstavba sušáku na hadice pod hrází. Jeho vztyčování byla atrakce pro celou ves. Úprava okolí pak byla dokončena v následujícím roce. V roce 1978 proběhla přístavba skladu v prostoru mezi stávající zbrojnicí a hradební zdí č.p. 21. V roce 1979 proběhla výstavba hřiště na Pruhoně, kde se později konala řada vydařených akcí (fotbalové zápasy, oslavy dne dětí, soutěže atd.).

Na počátku 80. let minulého století pořádal sbor několik zájezdů pro své členy (např. do jižních Čech či na Moravu). V roce 1981 byla sboru přidělena stříkačka PPS-8, se kterou soutěžní družstvo absolvovalo řadu soutěží. Největšího úspěchu bylo dosaženo v roce 1986 na okrskové soutěži v Malém Boru, když soutěžní družstvo obsadilo 1. místo a postoupilo do vyřazovací soutěže obvodu, kde skončilo na 10. místě a dále nepostoupilo. V roce 1982 byl vybudován hasičský rybníček na Pruhoně, který po různých opravách slouží doposud. Finanční prostředky z prodeje ryb jsou významným zdrojem příjmů sboru. V roce 1986 zakoupil sbor od místního JZD traktor Zetor 4011, který slouží hlavně díky péči strojníka Františka Balíčka dosud. Po celá 80. léta členové sboru výrazně přiložili ruku k dílu při výstavbě kanalizace a později i vodovodu ve Smrkovci. Účastnili se brigád na zvelebení obce, výsadbu zeleně, opravy a údržbu požární zbrojnice. Také se účastnili brigád pro místní JZD, za což získali prostředky k zajištění chodu sboru.

Na počátku 90. let byl sbor vybaven stříkačkou PPS-12 namísto původní PPS-8, která byla již značně nespolehlivá. V roce 1992 členové sboru, ale hlavně Milan Duda, provedli renovaci historické stříkačky sboru. Byla opravena kapotáž, provedeno nové nalakování a celková oprava stroje tak, že je opět schopná provozu. Po celá 90. léta se naše družstvo účastnilo okrskových soutěží, někdy s úspěchem, ale někdy i s neúspěchem. V roce 1992 se ve Smrkovci po 21 letech konala okrsková soutěž. To se zopakovalo i v roce 1996 při příležitosti 60 let od založení sboru a i v roce 2001. V roce 1998 byla provedena přestavba skladu mezi zbrojnicí a zdí u Pajerů na garáž pro stříkačky, aby ve zbrojnici mohl být zaparkován traktor a tím zajištěna lepší akceschopnost techniky.

Taktéž po roce 2000 je činnost sboru bohatá. Aby členové zajistili financování činnosti sboru, účastní se řady brigád bez nároku na odměnu. Vydělané peníze pak jdou do pokladny sboru. Od roku 2000 členové na obecních pozemcích vysázeli přes 30.000 stromků.  Po deseti letech přestávky byl v roce 2001 opět uspořádán hasičský ples. Ten se tentokrát konal v hospodě „U Řánků“ ve Břežanech. Následovala silvestrovská zábava a hasičský ples 2003 tamtéž. Všechny akce se vydařily a byly významným zdrojem příjmů do pokladny sboru. Nejvýznamnější událostí posledních let byla přístavba klubovny. Mluvilo se o ní velmi dlouho, velmi dlouho se plánovala. V roce 2005 se to podařilo. První výkop se uskutečnil 23. dubna a v následujících měsících sobotu co sobotu až do začátku prázdnin probíhali práce tak, aby na podzim mohlo být hotovo. Poslední dokončovací akce proběhly počátkem října a 14. října proběhlo slavnostní otevření nově rozšířené klubovny. Zúčastnila se jej řada občanů naší vesnice i obecní zastupitelé. Klubovna je využívána k pořádání různých akcí sboru i obecního zastupitelstva. V roce 2006 si sbor připomněl 70. výročí svého založení. Při této příležitosti se u nás opět konala okrsková soutěž. Byli rovněž oceněni naši členové za dlouholetou a příkladnou práci ve prospěch sboru. Náš sbor obdržel z rukou starosty obce Františka Balíčka sochu sv. Floriána jako ocenění spolupráce s obcí. Soutěžnímu družstvu, které se hodně omladilo, se dařilo. Svým výkonem překvapilo všechny zúčastněné a obsadilo 3. místo, které znamenalo postup do vyřazovací soutěže I. a II. obvodu do Myslíva. Zde svůj výkon potvrdilo a obsadilo 5. místo z více než 20 zúčastněných a postoupilo do okresního kola do Janovic nad Úhlavou, kde svůj výkon znovu zopakovalo, ale v silné konkurenci to na lepší než 18. místo nestačilo.

V roce 2009 byla také znovuobnovena tradice divadelních představení. Představení se konala vždy o pouti v srpnu a sehráli je břežanští ochotníci. Pokud to bude jen možné, bude snaha udržet tuto tradici i v dalších letech. V roce 2011 uspořádal sbor opět okrskovou soutěž, která byla zejména po organizační stránce generálkou na sraz rodáků. Sraz rodáků a přátel Smrkovce se uskutečnil dne 6. srpna 2011. Zahájení srazu bylo naplánováno na 10 hodinu a před tím probíhala prezence účastníků. Následoval slavnostní pochod k pomníku padlých u kapličky, kde byl položen věnec k uctění památky padlých, poté zazněla státní hymna. Od 11 hodin proběhla ve stanu před kapličkou mše svatá. Po mši byl pro účastníky připraven oběd, po kterém si mohli prohlídnout Smrkovec či výstavu historických fotografií instalovanou v požární zbrojnici. Od 14 hodin bylo sehráno divadelní představení „Rodina je základ státu aneb zmatek v Růžovce“ v podání ochotnického divadelního spolku při SDH ve Břežanech. Od 17 hodin následovala taneční zábava, k tanci a poslechu vyhrávali Břežaňáci. Rodáci dále obdrželi brožuru o historii obce a upomínkový hrneček. Akce se setkala s velkým ohlasem. Na sraz bylo pozváno 128 rodáků, společně s rodinnými příslušníky se zaprezentovalo 195 lidí. Další lidé se přijeli podívat na divadlo nebo na taneční zábavu, účastnilo se také mnoho dětí. Celkem to tedy bylo více než 250 lidí. I v dalších letech byla činnost SDH Smrkovec bohatá. Členové se pravidelně zúčastňovali okrskových hasičských soutěží, organizovali dětské dny či různé brigády.

Z výše uvedeného je zřejmé, že členové sboru za dobu jeho existence vykonali mnoho záslužné práce. Byli vždy nositeli kulturního a společenského dění v obci. Pokud bylo potřeba, vždy ochotně přiložili ruku k dílu. Nezbývá než doufat, že i v budoucnu se bude sboru a jeho členům dařit alespoň tak, jak tomu bylo dosud.

Členská základna

Příjmení

Jméno

Datum vstupu

Balíček

František

01.01.1974

Balíček

Jan

01.01.2005

Balíček

Petr

01.01.1997

Balíček

Stanislav

01.01.1982

Balíček

Michal

13.05.2013

Duda

Petr

01.01.1996

Dudová

Jana

01.01.2003

Fořt

Ondřej

01.01.2002

Frank

František

01.01.2003

Frank

Pavel

01.01.2003

Gabriel

Jan

01.01.2006

Gabriel

Miroslav

01.01.1995

Gabriel

Miroslav

01.01.2008

Handschuh

Leon

17.04.2014

Hlaváč

Václav

01.01.1974

Jůda

Miroslav

01.01.1974

Klesová

Marie

11.01.2013

Lašek

Josef

01.01.1969

Melka

Antonín

10.01.2008

Němec

Ivan

01.01.1995

Němec

Jiří

01.01.1974

Nováček

Pavel

01.01.2005

Nováček

Petr

01.01.2005

Nováček

Václav

01.01.2003

Nový

Pavel

01.01.1976

Polena

František

01.01.1969

Soukup

Tomáš

01.01.2005

Šašek

František

01.01.1994

Šašek

František

01.01.1969

Šašek

Radoslav

01.01.1988

Štěpáník

Josef

01.01.1962

Těžký

Antonín

01.01.1992

Těžký

Antonín

01.01.1986

Vlček

Jan

01.01.1970

Vlček

Petr

14.01.2011

Vlčková

Šárka

01.01.1995

Vondryska

František

01.01.1956

Vopalecký

Roman

03.11.2010

Votípka

Miroslav

01.01.1990

Votípka

Václav

01.01.1967

Žitník

Václav

01.01.1981

Žitník

Václav

01.01.1967

Složení výboru pro volební období 2010 - 2015

Starosta:

Petr Duda

Náměstek starosty:

Petr Balíček

Velitel:

Jiří Němec

Zástupce velitele:

Miroslav Votípka

Strojník:

František Balíček

Preventista:

Pavel Nováček

Jednatel:

Václav Žitník

Hospodář:

Josef Lašek, od r. 2014 Václav Nováček

Referent mládeže:

Pavel Nový

Kronikář:

František Balíček

Referent MTZ:

Antonín Těžký

Technické vybavení

Zajímavosti

24. června 1957 udeřil blesk do stavení Antonína Sluky ze Smrkovce č.p. 33. Od tohoto blesku vznikl požár a celá budova vyhořela. Sousední objekty se podařilo uchránit.

4. října 1966 shořel stoh slámy za vsí. Požár vznikl od ohníčku, který si rozdělal v jeho blízkosti tehdy osmiletý Milan Duda. Škoda byla místním JZD vyčíslena na 20 000 Kčs.

V září v roce 1982 vznikl z nezjištěné příčiny požár stodoly paní Boženy Vopalecké ze Smrkovce č.p. 17. Úsilím především sousedních sborů byly uchráněny okolní objekty. Střecha stodoly a vybavení bylo zničeno. Pikantní je, že místní hasičský sbor v ten večer pořádal taneční zábavu v KD v Hradešicích a účastníci si při vyhlášení poplachu mysleli, že si někdo dělá legraci. Bohužel se však potvrdilo, že se o legraci nejednalo.

Ve středu 13. srpna 2008 kolem 16. hodiny vznikl z nezjištěné příčiny požár ve stodole pana Stanislava Balíčka ve Smrkovci č.p. 3. Vzhledem k suchému počasí se požár rychle šířil a zničil střechu na celé budově. Oheň se poměrně rychle podařilo uhasit, ale škoda byla přesto značná.

Soutěže

Přehled o účasti a umístění na okrskových soutěžích:

Rok

Místo konání

Umístění

1983

Velké Hydčice

5. místo

1984

Hliněný Újezd

4. místo

1985

Hradešice

4. místo

1986

Malý Bor

1. místo

1987

Malý Bor

?

1988

Vlkonice

nezúčastnili jsme se

1989

Vlkonice

?

1990

Hradešice

?

1991

Malý Bor

3. místo

1992

Smrkovec

4. místo

1993

Týnec

7. místo

1994

Černíč

2. místo

1995

Břežany

2. místo

1996

Smrkovec

3. místo

1997

Hradešice

6. místo

1998

Malý Bor

4. místo

1999

Černíč

2. místo

2000

Hradešice

4. místo

2001

Smrkovec

4. místo

2002

Břežany

6. místo

2003

Týnec

5. místo

2004

Vlkonice

5. místo

2005

Hradešice

5. místo

2006

Smrkovec

3. místo

2007

Týnec

4. místo

2008

Malý Bor

5. místo

2009

Černíč

2. místo

2010

Hradešice

5. místo

2011

Smrkovec

4. místo

2012

Vlkonice

3. místo

2013

Týnec

5. místo

2014

Černíč

3. místo

Fotogalerie

Sraz rodáků a přátel Smrkovce, 6. srpna 2011

Zahájení srazu bylo naplánováno na 10 hodinu a před tím probíhala prezence účastníků. Následoval slavnostní pochod k pomníku padlých u kapličky, kde byl položen věnec k uctění památky padlých, poté zazněla státní hymna. Od 11 hodin proběhla ve stanu před kapličkou mše svatá. Po mši byl pro účastníky připraven oběd, po kterém si mohli prohlídnout Smrkovec či výstavu historických fotografií instalovanou v požární zbrojnici. Od 14 hodin bylo sehráno divadelní představení „Rodina je základ státu aneb zmatek v Růžovce“ v podání ochotnického divadelního spolku při SDH ve Břežanech. Od 17 hodin následovala taneční zábava, k tanci a poslechu vyhrávali Břežaňáci. Rodáci dále obdrželi brožuru o historii obce a upomínkový hrneček. Akce se setkala s velkým ohlasem. Na sraz bylo pozváno 128 rodáků, společně s rodinnými příslušníky se zaprezentovalo 195 lidí. Další lidé se přijeli podívat na divadlo nebo na taneční zábavu, účastnilo se také mnoho dětí. Celkem to tedy bylo více než 250 lidí.

                                                                                                                                                                                                                                

Hasičská soutěž ve Smrkovci, 28. května 2011

V sobotu 28. května 2011 se ve Smrkovci při příležitosti 75. výročí od založení sboru uskutečnila okrsková hasičská soutěž. Soutěže se zúčastnilo celkem 9 týmů mužů, 1 tým žen a 2 týmy dětí. Domácím hasičům se tentokrát příliš nedařilo a obsadili až 4. místo. Co se však vydařilo, bylo počasí. Nepršelo, jak bývá ve Smrkovci zvykem. Dešťová přeháňka při vyhlašování výsledků tak nikoho nemohla rozhodit. Díky pěknému počasí dorazil i slušný počet diváků.

                                                        

Sraz mladých požárníků po 35 letech, 7. srpna 2010

V sobotu 7. srpna 2010 se ve smrkovské hasičárně uskutečnil sraz mladých požárníků SDH Smrkovec po 35 letech. „Mladé“ požárníky přivítali tehdejší vedoucí družstva Václav Žitník st. a Antonín Žitník. Václav Žitník ml. přítomným připomněl historii družstva mladých požárníků a společně s ostatními zavzpomínali na společné zážitky z tohoto období. Současní členové družstva SDH Smrkovec si pro zúčastněné připravili různé disciplíny, aby si ověřili, zda by i po 35 letech obstáli na hasičské soutěži. S úkoly si všichni hravě poradili. Večer pokračoval taneční zábavou, kde se všichni dobře bavili.

                                                                       

Divadelní představení ve Smrkovci, 9.8.2009

V neděli 9.8.2009 pořádali hasiči ze Smrkovce pouťové divadelní představení „S tvojí dcerou NE!“, které sehráli břežanští ochotníci pod SDH Břežany. Pokusili se tak obnovit tradici divadelních představení ze 30. a 40. let 20. století. Počasí se vydařilo náramně a i diváků dorazil velký počet. Pouťové divadelní odpoledne se velmi povedlo.